În data de 01.09.2022, în Monitorul Oficial al României nr. 864 s-a publicat Ordonanța de urgență nr. 191/2022 (”OUG 119/2022) pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023 („OUG 27/2022”).
Modificările legislative au drept efect limitarea domeniului de aplicare a schemelor de sprijin reglementate de OUG 27/2022, cu precădere în ceea ce îi privește pe agenții comerciali (clienții noncasnici) în vederea implementării unor măsuri țintite de sprijin și al optimizării cadrului legal cu scopul declarat de legiuitor de descurajare a practicilor incorecte ale operatorilor din energie.
Astfel, reforma legislativă aduce, în principal, următoarele modificări de impact pentru OUG 27/2022:

I. Modificarea domeniului de aplicare și a perioadei schemelor de sprijin reglementate de art. 1 din OUG 27/2022
– Perioada aplicării schemei de plafonare a prețului final a fost extinsă până la data de 31 august 2023, atât în cazul consumului de gaze naturale, cât și în domeniul energiei electrice;
– În ceea ce privește clienții casnici, OUG 119/2022 a adus următoarele modificări:
a) Plafonarea prețului final facturat de furnizorii de energie electrică la 0,8 lei/ kWh a fost restrânsă exclusiv pentru un consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 de cel mult 255 KWh/ lună (față de 300 KWh/lună, conform formei anterioare a OUG 27/2022);
b) Prețul final facturat plafonat se aplică, începând cu 1 Septembrie, și clienților casnici care nu au istoric în anul 2021 la furnizor, prin raportare la consumul lunar realizat în prezent.
– În cazul clienților noncasnici a operat o modificare de substanță a OUG 27/2022 schema de plafonare a prețului final facturat de furnizorii de energie electrică urmând a se aplica, în anumite condiții, exclusiv IMM-urilor, agenților economici din industria alimentară și instituțiilor publice
– Astfel, începând cu data intrării în vigoare a OUG 119, i.e. 1 septembrie 2022, schema de plafonare a prețului final facturat de către furnizorii de energie electrică la cuantumul de maximum 1 leu/ kWh, TVA inclus se aplică doar următoarelor categorii de consumatori noncasnici:
(a) întreprinderilor mici și mijlocii – pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, restul de 15% urmând a fi facturat conform prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG 27, astfel cum acesta a fost modificat prin OUG 191/2022;
(b) operatorilor economici din domeniul industriei alimentare – în aceleași condiții ca în cazul întreprinderilor mici și mijlocii;
(c) spitalelor publice și private, unităților de învățământ publice și private, furnizorilor publici și privați de servicii sociale – pentru consumul integral;
(d) altor instituții publice decât cele menționate la lit. c) de mai sus – în aceleași condiții ca în cazul întreprinderilor mici și mijlocii;

– Pentru a beneficia de schema de sprijin prevăzută de OUG 27/2022, clienții noncasnici prevăzuți mai sus au obligația de a depune la furnizorul de energie electrică o solicitare și o declarație pe proprie răspundere, conform modelelor prevăzute în Anexele 4 și 5 din OUG 191/2022, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.
– Clienții noncasnici care nu au depus aceste documente în termenul prevăzut mai sus și cei înființați după 1 septembrie 2022 au posibilitatea de a beneficia de facilitățile prevăzute de OUG 27/2022 începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la furnizor.
– În cazul clienților noncasnici neprevăzuți expres de art. 1 din OUG 27/2022, prețul final facturat de furnizori va fi calculat conform art. 5 alin. (1) din OUG 27, astfel cum a fost modificat prin OUG 191 pentru perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023, ca sumă a următoarelor componente:
(a) componenta de achiziție ce urmează a fi stabilită conform art. 6 din OUG 27, care va include
• contravaloarea energiei electrice achiziționate;
• contravaloarea estimată a energiei electrice necesar a fi achiziționată din PZU/ Piața Intrazilnică;
• o componentă de ajustare componentă de ajustare calculată în luna n pentru luna n+1 ca diferenţă între componenta de achiziţie luată în calcul în preţul final facturat în luna n-1 şi preţul mediu de achiziţie realizat în luna n-1 determinat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2). In aceste condiţii, prevederea nu se aplică la stabilirea preţului final facturat pentru primele 2 luni din perioada de aplicare, dar în aceste prime 2 luni se va include costul estimat al dezechilibrelor calculate conform art. 3 alin. (2) lit. b);
(b) componenta de furnizare în cuantum de 73 lei/MWh;
(c) componenta reprezentată de tarife și taxe;
– Începând cu 1 Septembrie 2022, plafonarea prețului final facturat de către furnizorii de energie electrică nu se mai aplică și în cazul locurilor de consum ale clienţilor noncasnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022.

II. Depunerea cererii de decontare lunare la ANRE
– Pentru celeritate și în scopul digitalizării serviciilor, cererea de decontare formulată de furnizori în temeiul art. 9 alin. 5 din OUG 27/2022 va fi depusă începând cu 1 septembrie 2022, în copie, la ANRE, exclusiv pe calea corespondenței electronice, la adresa de e-mail: plafonare@anre.ro.

III. Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică sau ”Taxa de solidaritate”
– Art. 15 din OUG 27/2022 a fost reformat complet prin înlocuirea impozitului pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică cu o contribuție la Fondul de Tranziţie Energetică, așa numita ”Taxă de solidaritate”.
– Așadar, începând cu 1 septembrie 2022, producătorii de energie electrică, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfăşoară activitatea de trading şi agregatorii care tranzacţionează cantităţi de energie electrică şi/sau gaze naturale pe piaţa angro au obligația să plătească o contribuție la bugetul de stat, calculată de aceștia conform dispozițiilor din anexele nr. 6 și 6.1 a OUG 27/2022.
– Taxa de solidaritate este egală cu:
 cantitățile totale livrate înmulțite cu diferența dintre prețul net lunar și suma de 450 RON – în cazul producătorilor de energie electrică
 cantitățile totale livrate înmulțite cu diferența dintre prețul mediu lunar de vânzare și prețul mediu lunar de achiziție – în cazul celorlalți debitori ai taxei prevăzuți de art. 15 din OUG 27/2022
– Pentru exportul de energie electrică sau orice livrare intracomunitară a acesteia, OUG 119/2022 prevede o formulă specifică pentru calcularea taxei de solidaritate;
– OUG 191/2022, prin art. IV al acesteia, prevede obligații suplimentare pentru persoanele nerezidente ce desfășoară activitate pe piața de energie din România cu privire la plata taxa de solidaritate.
– Persoanele nerezidente pot calcula, declara și plăti taxa de solidaritate direct sau pot mandata în acest scop o terță persoană cu domiciliul/sediul în Romania, aceasta răspunzând însă în solidar cu nerezidentul pentru respectarea prezentei obligații.
– Mai mult, nerezidenții au obligația să constituie o garanție sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau cash colateral, în cuantum de 1 milion Euro, echivalent în lei, pentru respectarea obligației de plată a taxei de solidaritate.
– Sancțiunea pentru nerespectarea acestor obligații de către persoanele nerezidente este suspendarea dreptului de operare pe pieţele din România.

IV. Modalitatea de calcul a prețului mediu de achiziție
– În stabilirea prețului mediu de achiziție, furnizorii vor avea în vedere următoarele elemente:
a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate prin toate contractele la termen şi din piaţa de ziua următoare/piaţa intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale – excluzând contravaloarea cantităţilor achiziţionate în luna de analiză şi destinate înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană, (sintagmă introdusă prin OUG 191/2022), precum şi valoarea de transfer între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale clienţilor finali;
b) contravaloarea dezechilibrului realizat, dar nu mai mult de 5% din contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale prevăzută la lit. a).
– O distincție se face în situația clienților finali preluați în regim de ultimă instanță, în cazul cărora, pe lângă contravaloarea energiei electrice/ gazelor naturale astfel cum a fost prevăzută de art. 3 alin. 2 lit. a) (în forma modificată prin OUG 191/2022), prețul mediu de achiziție va include suma aferentă contravalorii dezechilibrului realizat lunar aferent clienţilor preluaţi în regim de ultimă instanţă.

V. Dispoziții aplicabile producătorilor de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale
– Art. 12 din OUG 27/2022 reglementa în sarcina producătorilor de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale obligația de a vinde la un preț plafonat gazele naturale rezultate din activitate de producție internă curentă.
– Începând cu data de 1 septembrie 2022, OUG 191/2022 a stabilit un preț plafonat unitar de 150 lei/ MWh, indiferent dacă gazele naturale se vând către furnizorii clienţilor casnici sau către furnizorii producătorilor de energie termică/ producătorii de energie termică (denumiți și furnizori PET).
– Totuși, în cazul vânzării către furnizorii PET, prețul este plafonat exclusiv pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei.
– Cu titlu de noutate, pentru aceeași categorie de producători de gaze naturale, OUG 191/2022 plafonează preţul de transfer al gazelor naturale utilizate la producţia de energie electrică la maximum 100 lei/MWh, în perioada 1 septembrie 2022 – 31 octombrie 2023.

VI. Noi sancțiuni
– Cu element de noutate, OUG 191/2022 introduce sancțiunea amenzii de până la 5% din cifra de afaceri în cazul săvârșirii faptei de vânzare succesivă de energie electrică sau gaze naturale în scopul vădit de a creste preţul.
– Sancțiunea are, în mod evident, caracter contravențional, subiecții activi ai acestei fapte fiind traderii şi/sau furnizorii cu activităţi de trading din domeniul energiei electrice/ gazelor naturale.
– Competența de constatare și sancționare a contravenției aparține ANRE.

Modificarea legislativă adusă de OUG 191/2022 vine în concretizarea unei reacții agragate a blocului comunitar la situația globală tensionată din perspectiva resurselor energetice.
Măsura în care prezenta reformă legislativă se încadrează în limitele constituționalității și ale directivelor europene recente rămâne însă de analizat, aceasta generând în ultima perioadă nenumărate dezbateri sub aspectul legalității și oportunității sale.

Leave a Reply